Razpis za financiranje oskrbnine za vrtec za mesec november 2023

Odziv na razpis je bil letos bistveno večji kot lani - prejeli smo več kot 18 tisoč vlog, razpisanih pa je bilo 10.000 oskrbnin, zato žal vseh vlog nismo mogli odobriti. Prvih 10 tisoč vlog smo prejeli v le nekaj urah po začetku razpisa.

Po vrstnem redu prejetja je bilo odobrenih 10 tisoč prejetih vlog, ki so ustrezale razpisnim pogojem.

Zbiranje prijav je potekalo od 28. 9. do 19. 10. 2023, starši so bili o odobritvi vloge obveščeni do 25. 10. V četrtek, 26. 10., pa je bilo poslano sporočilo tudi vsem prijaviteljem, katerih vloge niso bile med 10.000 odobrenimi in zaradi tega ne bodo obravnavane.

RAZPIS FUNDACIJE BOŠTJANA BANDLJA ZA FINANCIRANJE OSKRBNINE ZA VRTEC (v nadaljevanju: razpis)


1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev

Ta razpis objavlja Fundacija Boštjana Bandlja (v nadaljevanju: Fundacija) z namenom podelitve donacij za plačilo oskrbnine za vrtec za mesec november 2023.

Fundacija bo plačala oskrbnino do 10.000 otrokom, katerih starši se bodo prijavili na razpis in prejeli odobritev vloge.

Splošni pogoji za pridobitev donacije za plačilo oskrbnine v vrtcu za mesec november 2023 so dostopni na povezavi www.fundacijabb.org/razpis. Splošni pogoji opredeljujejo postopek prijave, vsebino dogovora med Fundacijo in prejemnikom donacije in jih je prijavitelj na poziv Fundacije dolžan sprejeti.

2. Pogoji za prijavo

Prijavijo se lahko slovenski državljani, rojeni v letu 1990 ali kasneje in ki so starš(-i) otroka, ki je vključen in obiskuje vrtec v Sloveniji.

Za potrebe tega razpisa pojem »starš« vključuje tudi posvojitelja, rejnika in skrbnika (kot so definirani v Družinskem zakoniku). V nadaljevanju se vse navedene osebe iz tega odstavka pojmuje kot »prijavitelj«.

Fundacija bo v obravnavo vzela tiste prijave, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Prijave bodo obravnavane in odobrene po načelu vrstnega reda (tisti, ki prej odda pravilno in popolno prijavo ima prednost). Ko bo odobrenih 10.000 vlog, se nadaljnje pravilne in popolne prijave, ki so prispele v odprtem razpisnem roku, uvrstijo na rezervni seznam. Prispele prijave po izteku prijavnega roka se štejejo za prepozne.

V primeru, da prijavitelji, ki so med prvimi 10.000 prejeli potrditev vloge, ne bodo v roku sklenili pogodbe – t.j. sprejeli Splošnih pogojev razpisa in posredovali pooblastila, lahko fundacija naknadno odobri še dodatne vloge do skupnega števila 10.000 vlog. Tudi za naknadno odobrene vloge bo veljajo plačilo oskrbnine za november. V primeru, da bo prijavitelj z rezervnega seznama naknadno prejel odobritev vloge, bo o tem seznanjen po elektronski pošti. Fundacija se lahko odloči tudi, da donacije prijaviteljem, ki so bili uvrščeni na rezervni seznam, ne podeli. Odločitev o tem je izključno v rokah Fundacije.

3. Rok in postopek prijave

Prijavo je možno oddati izključno od 28. 9. od 8.30 do vključno 19. 10. 2023 do polnoči in na način, opisan v nadaljevanju

Postopek in pogoji prijave:

Vsi prijavitelji, ki jim bo odobrena donacija, bodo o tem obveščeni po elektronski pošti na posredovani e-naslov najkasneje do 25. 10. 2023 in povabljeni k sklenitvi pogodbe s sprejemom Splošnih pogojev ter k podaji Pooblastila za pridobitev podatkov o točnem znesku oskrbnine za mesec november 2023 od vrtca najkasneje do 25. 10. 2023.

4. Varstvo osebnih podatkov

Za zakonito izvedbo nameravane dobrodelne aktivnosti (t.j. donacije za plačila oskrbnine vrtca za mesec november 2023) Fundacija od prijaviteljev zbere osebne podatke, kot so navedeni v Splošnih pogojih, kjer so navedeni tudi nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji, ki takšno obdelavo osebnih podatkov dovoljujejo. Pri obdelavi osebnih podatkov sledi zahtevam prepisov, Uredbi EU 2016/679, ZVOP-2 in internemu Pravilniku o obdelavi osebnih podatkov v Fundaciji. Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani Fundacije so na voljo v Politiki zasebnosti, na povezavi www.fundacijabb.org/razpis.

5. Plačilo oskrbnine in davki

Donacije, izplačane na podlagi tega razpisa, so v skladu z 20.členom ZDoh-2 oproščene plačila dohodnine. Fundacija pa bo v skladu z zakonom o izplačilih poročala na FURS.

Če bi prejeta donacija lahko vplivala na pravico do posameznikovega prejemanja socialnih transferjev (višji dohodki), fundacija ne odgovarja in v zvezi s tem prijaviteljem ne nudi nobenega svetovanja.

Plačan bo znesek oskrbnine za mesec november 2023 (plačilo v decembru 2023), in sicer v višini oskrbnine, kot je obračunana staršem (z že upoštevano subvencijo, ki jo prejema). Pri donaciji se upošteva samo strošek oskrbnine in ne morebitni drugi stroški (npr. udeležba na taboru, tečaji in interesne dejavnosti ipd.).

Vsa plačila bodo izvedena izključno na bančni račun vrtca, ki ga obiskuje otrok, in ne na bančni račun staršev.

Če ima prijavitelj urejeno plačilo oskrbnine vrtca preko trajnika mora za konkretni mesec, ko bo Fundacija predvidevala plačilo oskrbnino vrtca, sam urediti neplačilo vrtca za tisti konkretni mesec.

6. Objava razpisa in informiranje potencialnih prijaviteljev

Razpis je objavljen na spletni strani www.fundacijabb.org/razpis, prijave so možne od 28. 9. od 8.30 do 19. 10. 2023 do polnoči, izključno na način, naveden v točki 3 tega razpisa.

O razpisu so bili predhodno obveščeni tudi vrtci, in sicer na e-naslove, ki so jih navedli ob razpisu za plačilo oskrbnine, ki ga je Fundacija izvedla v letu 2022. Vrtci so bili obveščeni tudi preko Skupnosti ravnateljev vrtcev Sloveniji. Vsi vrtci so bili povabljeni, da prek svojih komunikacijskih kanalov (e-pošta, oglasne deske v vrtcih ipd.) o razpisu obvestijo starše.Ljubljana, 28. 9. 2023
Fundacija Boštjana Bandlja
Nina Bandelj, predsednica