Razpis Fundacije Boštjana Bandlja za financiranje oskrbnine za vrtec

Biti mlad starš je čudovita izkušnja in pogumna odločitev. Hkrati pa je to obdobje, ko so življenjski stroški še posebej visoki, mladi pa komaj na začetku poklicne poti.

Zato je želja Boštjana Bandlja, ustanovitelja Fundacije, da s prvim projektom pomaga mladim staršem in posrkbi za plačilo oskrbnine vrtca za en mesec.

Tokratni projekt je prvi in obsežen, saj so bili k prijavi na razpis povabljeni mladi starši iz vse Slovenije. V prihodnjih letih bo Fundacija svoja sredstva namenila tudi drugim oblikam pomoči v želji, da bi z njimi dosegla čim več ljudi.

Na razpis za prejem donacije za plačilo oskrbnine v vrtcu so se lahko prijavili slovenski državljani, ki so rojeni leta 1989 ali kasneje in ki so starši otroka, ki je vključen in obiskuje vrtec v Sloveniji.

Sprejemanje prijav je zaključeno.
Razpis je potekal od 22. 9. do 20. 10. 2022.

VSE OKTOBRSKE OSKRBNINE SO BILE PLAČANE

Poravnali smo oktobrsko oskrbnino za več kot 7700 otrok v skupni vrednosti skoraj 1,5 milijona evrov.

Naknadno smo odobrili še 2600 vlog z rezervnega seznama. Za te vloge v skladu z razpisnimi pogoji velja plačilo novembrske oskrbnine, zato v decembru pričakujemo še izplačilo oskrbnin v skupni vrednosti približno pol milijona evrov.

Končno poročilo bo objavljeno po zaključku projekta.

 

RAZPIS FUNDACIJE BOŠTJANA BANDLJA ZA FINANCIRANJE OSKRBNINE ZA VRTEC (v nadaljevanju: razpis)


1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev

Ta razpis objavlja Fundacija Boštjana Bandlja (v nadaljevanju: Fundacija) z namenom podelitve donacij za plačilo oskrbnine za vrtec za mesec oktober 2022.

Predvidenih finančnih sredstev za plačilo oskrbnine za vrtec je 1,5 do 2 milijona evrov. Na podlagi podatkov o predvideni višini oskrbnine, ki jih bodo posredovali prijavitelji ob prijavi na razpis, bodo vloge odobrene do zneska 1,8 milijonov evrov, po pravilu časa prispetja pravilne in popolne prijave. Ostali prijavitelji, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo v razpisnem roku oddali pravilno in popolno prijavo, se bodo uvrstili na rezervni seznam. Ko bo po dejanskem izplačilu oskrbnin za mesec oktober 2022 prijaviteljem, ki jim bo v prvem krogu odobrena donacija, znan točen znesek doniranih finančnih sredstev, se lahko fundacija odloči še za izvedbo drugega kroga donacij za plačilo oskrbnine v vrtcu, in sicer po vrstnem redu prijaviteljev, ki so na rezervnem seznamu – za mesec november 2022. Fundacija se lahko odloči tudi, da donacije prijaviteljem, ki so bili uvrščeni na rezervni seznam, ne podeli. Odločitev o tem je izključno v rokah Fundacije.

Splošni pogoji za pridobitev donacije za plačilo oskrbnine v vrtcu za mesec oktober 2022 so dostopni na povezavi www.fundacijabb.org/razpis. Splošni pogoji opredeljujejo postopek prijave, vsebino dogovora med Fundacijo in prejemnikom donacije in jih je prijavitelj na poziv Fundacije dolžan sprejeti.

2. Pogoji za prijavo

Prijavijo se lahko slovenski državljani, rojeni v letu 1989 ali kasneje in ki so starš(-i) otroka, ki je vključen in obiskuje vrtec v Sloveniji.

Za potrebe tega razpisa pojem »starš« vključuje tudi posvojitelja, rejnika in skrbnika (kot so definirani v Družinskem zakoniku). V nadaljevanju se vse navedene osebe iz tega odstavka pojmuje kot »prijavitelj«.

Fundacija bo v obravnavo vzela tiste prijave, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Prijave bodo obravnavane in odobrene po načelu vrstnega reda (tisti, ki prej odda pravilno in popolno prijavo ima prednost). Ko bodo predvidena finančna sredstva počrpana do višine okvirno 1,8 milijona evrov, se nadaljnje pravilne in popolne prijave, ki so prispele v odprtem razpisnem roku, do zgornje višine donacijam namenjenih sredstev – okvirno 2 milijona evrov, uvrstijo na rezervni seznam. Če so prispele po izteku prijavnega roka, štejejo za prepozne.

3. Rok in postopek prijave

Prijavo je možno oddati izključno od 22. 9. do dne 20. 10. 2022 in na način, opisan v nadaljevanju.

Postopek in pogoji prijave:

Vsi prijavitelji, ki jim bo odobrena donacija, bodo o tem obveščeni po elektronski pošti na posredovani e-naslov najkasneje do 23. 10. 2022 in povabljeni k sklenitvi pogodbe s sprejemom Splošnih pogojev ter k podaji Pooblastila za pridobitev podatkov o točnem znesku oskrbnine za mesec oktober 2022 od vrtca najkasneje do 25. 10. 2022.

4. Varstvo osebnih podatkov

Za zakonito izvedbo nameravane dobrodelne aktivnosti (t.j. donacije za plačilo oskrbnine vrtca za mesec oktober 2022) Fundacija od prijaviteljev zbere spodaj navedene osebne podatke, kot so navedeni v Splošnih pogojih, kjer so navedeni tudi nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji, ki takšno obdelavo osebnih podatkov dovoljujejo. Pri obdelavi osebnih podatkov sledi zahtevam prepisov, Uredbi EU 2016/679, ZVOP-1 in internemu Pravilniku o obdelavi osebnih podatkov v Fundaciji. Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani Fundacije so na voljo v Politiki zasebnosti, na povezavi www.fundacijabb.org/razpis.

5. Plačilo oskrbnine in davki

Donacije, izplačane na podlagi tega razpisa, so v skladu z 20.členom ZDoh-2 oproščene plačila dohodnine. Fundacija pa bo v skladu z zakonom o izplačilih poročala na FURS.

Če bi prejeta donacija lahko vplivala na pravico do posameznikovega prejemanja socialnih transferjev (višji dohodki), fundacija ne odgovarja in v zvezi s tem prijaviteljem ne nudi nobenega svetovanja. 

Plačan bo znesek oskrbnine za mesec oktober 2022 (plačilo v novembru 2022), in sicer v višini oskrbnine, kot je obračunana staršem (z že upoštevano subvencijo, ki jo prejema). Pri donaciji se upošteva samo strošek oskrbnine in ne morebitni drugi stroški (npr. udeležba na taboru, tečaji in interesne dejavnosti ipd.).

Vsa plačila bodo izvedena izključno na bančni račun vrtca, ki ga obiskuje otrok, in ne na bančni račun staršev.

Če ima prijavitelj urejeno plačilo oskrbnine vrtca preko trajnika mora za konkretni mesec, ko bo Fundacija predvidevala plačilo oskrbnino vrtca, sam urediti neplačilo vrtca za tisti konkretni mesec.

6. Objava razpisa in informiranje potencialnih prijaviteljev

Razpis je objavljen na spletni strani www.fundacijabb.org/razpis, prijave so možne od 22. 9. do 20. 10. 2022, izključno na način, naveden v točki 3 tega razpisa.

O razpisu so bili predhodno obveščeni tudi vrtci, in sicer na e-naslov, objavljen na spletni strani MIZŠ. Vrtci so bili obveščeni tudi preko Skupnosti ravnateljev vrtcev Sloveniji. Vsi vrtci so bili povabljeni, da prek svojih komunikacijskih kanalov (e-pošta, oglasne deske v vrtcih ipd.) o razpisu obvestijo starše.Ljubljana, 22. 9. 2022
Fundacija Boštjana Bandlja
Nina Bandelj, predsednica