Splošni pogoji za pridobitev donacije
za plačilo oskbnine v vrtcu za mesec oktober 2022

Vodilo Fundacije Boštjana Bandlja (https://www.fundacijabostjanabandlja.org/) je pomagati ljudem k boljšemu in polnejšemu življenju. Pod temi splošnimi pogoji Fundacija z razpisom naklanja donacije za plačilo oskrbnine v vrtcu za mesec oktober 2022, in sicer mladim staršem, ki so v življenjskem obdobju, ko so njihove družine obremenjene z večjimi finančnimi izdatki, sami pa so na začetku poklicne poti in večinoma niso podprti z drugimi oblikami pomoči.

1. Predvidena višina sredstev

Za predmetni razpis je na voljo med 1,5 in 2 milijona evrov finančnih sredstev za donacije za plačilo oskrbnine v vrtcu za mesec oktober 2022. Z izrazom »oskrbnina« je zajet znesek oskrbnine, ki vključuje tudi prehrano za otroka v vrtcu, ne vključuje pa nobenih drugih zneskov, stroškov ipd., ki bi starša iz naslova drugi storitev (različne dejavnosti ipd.) in/ali okoliščin (zamudne obresti ipd.) bremenili pri oskrbnini za otroka za mesec oktober 2022.

1.1 Višina podeljenih donacij

Na podlagi podatkov o predvideni višini oskrbnine za mesec oktober 2022, ki jih bodo posredovali prijavitelji ob prijavi na razpis, bodo odobrene vloge za donacijo do zneska 1,8 milijona evrov, po pravilu časa prispetja pravilne in popolne prijave na Fundacijo.

1.2 Rezervni seznam prijaviteljev

Prijavitelji, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo v razpisnem roku oddali pravilno in popolno prijavo, vendar po tem, ko bodo finančna sredstva v višini 1,8 milijona evrov glede na podatke o predvideni višini oskrbnine za mesec oktober 2022 za namen donacij, že zasedena, se bodo uvrstili na rezervni seznam. Na rezervni seznam bodo uvrščeni prijavitelji, katerih predvidene oskrbnine za vrtec za mesec oktober 2022 bodo obsegale potrebna sredstva nad okvirno 1,8 milijonov do okvirno 2 milijonov evrov. Ko bo po dejanskem izplačilu donacij za oskrbnine za mesec oktober 2022 prijaviteljem, ki jim bo v prvem krogu odobrena donacija, znan točen znesek doniranih finančnih sredstev, se lahko Fundacija odloči še za izvedbo drugega kroga donacij za plačilo oskrbnine v vrtcu, in sicer po vrstnem redu prijaviteljev, ki so na rezervnem seznamu – za oskrbnino v vrtcu za mesec november 2022. Fundacija se lahko odloči tudi, da donacije prijaviteljem, ki so bili uvrščeni na rezervni seznam, ne podeli. Odločitev o tem je izključno v rokah Fundacije. Prijavitelji, ki so bili uvrščeni na rezervni seznam, nimajo iz naslova donacij za plačilo oskrbnine v vrtcu oziroma iz naslova prijave na Razpis za financiranje oskrbnine za vrtec do Fundacije nobenega zahtevka.

2. Pogoji za prijavo

Donacijo za plačilo oskrbine za vrtec lahko pridobijo državljani Republike Slovenije, rojeni v letu 1989 ali kasneje, ki so starš(-i) otroka, ki je vključen in obiskuje vrtec v Sloveniji, če vložijo pravočasno, pravilno in popolno prijavo na Razpis Fundacije, objavljen na povezavi: www.fundacijabb.org/razpis. Prijavo lahko vloži le eden od staršev - samo tisti, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev donacije.

Za potrebe razpisa za podelitev donacij za plačilo oskrbnine v vrtcu za mesec oktober 2022 izraz »starš« vključuje tudi posvojitelja, rejnika in skrbnika (kot so definirani v Družinskem zakoniku). V nadaljevanju teh splošnih pogojev se za vse navedene osebe uporablja naziv »prijavitelj«.

Fundacija bo v obravnavo vzela tiste prijave, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Prijave bodo obravnavane in odobrene po načelu vrstnega reda (tisti, ki prej odda pravilno in popolno prijavo ima prednost). Ko bodo predvidena finančna sredstva počrpana, se prijave ne obravnavajo več. Če so prispele v odprtem razpisnem roku, se prijavitelji, ki so oddali pravilno in popolno prijavo, uvrstijo na rezervni seznam. Če so prispele po izteku prijavnega roka, štejejo za prepozne.

3. Rok za prijavo

Prijavo je možno oddati izključno od 22. 9. 2022 do vključno dne 20. 10. 2022, na spletni strani Fundacije, na način, opisan v nadaljevanju.

4. Postopek prijave

Prijavitelj pravilno in točno izpolni obrazec prijave na spletni strani Fundacije.

4.1 Obrazec prijave

Prijavitelj v obrazcu navede:

 • ime in priimek starša,
 • ime in priimek otroka,
 • slovensko davčno številko in naslov starša,
 • navedba vrtca, ki ga otrok obiskuje (tako, da izbere vrtec iz pred pripravljenega seznama vseh vrtcev),
 • predvideno višino oskrbnine za vrtec za mesec oktober 2022,
 • elektronski naslov za obveščanje v zvezi z razpisom.

Obrazcu je treba pripeti kopijo prve strani osebne izkaznice ali potnega lista starša, na kateri je viden datum rojstva, za namen izkazovanja izpolnjevanja starostnega pogoja (rojeni v letu 1989 in kasneje) in podatek o državljanstvu, za namen izkazovanja pogoja o slovenskem državljanstvu.

4.2 Oddaja obrazca

Prijavitelj obrazec odda izključno prek spletne strani Fundacije: www.fundacijabb.org/razpis. Oddaja obrazca šteje za prijavo na razpis, s katero prijavitelj izraža interes za sklenitev pogodbe s Fundacijo o prejemu donacije za namen plačila oskrbnine vrtca za mesec oktober 2022. Neposredno po oddaji prijave prejme prijavitelj povratno obvestilo o oddani prijavi z datumom in natančnim časom oddaje prijave (ura, minute, sekunde) ter povezavo do oddane prijave, kjer bo razviden status prijave. Statusi prijave so sledeči: 1. oddana, 2. v čakanju na pregled, 3. odobrena, 4. zavrnjena, 5. na rezervnem seznamu. Prijavitelji bodo do svoje vloge dostopali prek posredovane povezave in unikatne kode, ki jo prav tako prejmejo v elektronskem obvestilu o oddaji prijave.

4.3 Pregled prijave

Fundacija pregleda prejeto prijavo z vidika njene pravočasnosti, pravilnosti in popolnosti.

4.4 Odobritev prijave in poziv za podajo pooblastila

Če je prijava pravočasna, pravilna in popolna ter so sredstva še na voljo, Fundacija prijavitelju pošlje sporočilo o odobritvi prijave, s katerim prijavitelja povabi k sprejemu teh Splošnih pogojev (sklenitvi pogodbe o donaciji) in ga pozove k podaji pooblastila Fundaciji za pridobitev podatkov o točnem znesku oskrbnine za mesec oktober 2022 za njegovega otroka od vrtca.

4.5 Vsebina pooblastila

Prijavitelj na pooblastilu navede ime in priimek starša, naslov starša, ime in priimek otroka ter naziv vrtca. Pooblastilo, ki mu je posredovano v vzorcu, prijavitelj izpolni, natisne, podpiše in skenirano ali v obliki berljive fotografije vrne na elektronski naslov Fundacije. Fundacija se s pooblastilom izkaže vrtcu in od njega pridobi podatek o točnem znesku oskrbnine za mesec oktober 2022.

4.6 Sklenitev pogodbe o donaciji

Vsi prijavitelji, ki jim bo odobrena donacija, bodo o tem obveščeni po elektronski pošti na posredovani e-naslov najkasneje do 23. 10. 2022 in povabljeni k sklenitvi pogodbe s sprejemom Splošnih pogojev ter k podaji Pooblastila za pridobitev podatkov o točnem znesku oskrbnine za mesec oktober 2022 od vrtca najkasneje do 25. 10. 2022.

Pogodba o donaciji za plačilo zneska oskrbnine za vrtec za mesec oktober 2022 šteje za sklenjeno, ko prijavitelj sprejme te Splošne pogoje in Fundaciji posreduje pooblastilo za pridobitev podatkov o točnem znesku oskrbnine za mesec oktober 2022 za njegovega otroka od vrtca. Če prijavitelj sicer sprejme te Splošne pogoje, vendar Fundaciji ne posreduje pooblastila za pridobitev podatkov in/ali v prijavi ali pooblastilu navede napačne podatke, pogodba o donaciji ni sklenjena in prijavitelj do donacije ni upravičen.

Če prijavitelj v prijavo in/ali v pooblastilo vnese napačne podatke (npr. izbere napačen vrtec), pogodbe po teh Splošnih pogojih ni mogoče izvršiti. Točni podatki in Pooblastilo Fundaciji so pogoj za veljavno sklenitev pogodbe. Če se podatki po odobritvi prijave in prijaviteljevem sprejemu teh Splošnih pogojev pokažejo za napačne ali prijavitelj ne da Pooblastila za pridobitev točnih podatkov o oskrbnini za mesec oktober 2022 od vrtca, šteje, da pogodba o donaciji ni bila veljavno sklenjena in Fundacije ne zavezuje, prijavitelj pa iz nje ni pridobil nobenega upravičenja.

4.7 Vrnitev prepozne, nepravilne ali nepopolne prijave prijavitelju

Če prijava ni pravilna ali popolna, ker manjkajo podatki ali starš ne ustreza kriterijem ali podatki na prijavi ali kopiji osebnega dokumenta niso berljivi, bo prijavitelj obveščen o tem brez možnosti dopolnitve ali popravka podatkov, prijavitelj pa bo lahko v odprtem roku oddal novo prijavo.

V primeru nepravilne ali nepopolne prijave čas oddaje prijave ni varovan, takšen prijavitelj ni uvrščen na noben seznam.

Prijava od 21. 10. (torej po koncu razpisa) tehnično ne bo več mogoča.

4.8 Obdelava osebnih podatkov

Prijavitelj je seznanjen, da Fundacija obdeluje njegove osebne podatke in podatke njegovega otroka, za namen sklenitve in izpolnitve pogodbe o donaciji (točka b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) ter za namen izpolnjevnja zakonskih določb (še posebej davčnih predpisov – točka c 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov), več informacij o obdelavi osebnih podatkov je dostopnih v Politiki zasebnosti Fundacije, ki je dostopna na povezavi: www.fundacijabb.org/razpis.

Osebni podatki posameznikov, ki jih fundacija pridobi in naprej obdeluje za potrebe izvedbe donacij po predmetnem razpisu, so naslednji:

 • ime in priimek starša,
 • ime in priimek otroka,
 • davčna številka, rojstni datum, naslov bivališča starša in e-naslov starša,
 • prva stran osebne izkaznice ali potnega lista (s fotografijo, podatki o imenu in priimku, spolu, rojstnem datumu, naslovu, državljanstvu in veljavnosti osebne izkaznice oz. potnega lista),
 • naziv vrtca, ki ga otrok obiskuje,
 • predvidena višina oskrbnine za mesec oktober 2022,
 • pooblastilo starša za pridobitev podatkov o višini oskrbnine za mesec oktober 2022 s strani vrtca (ime in priimek starša, naslov starša, datum rojstva starša, ime in priimek otroka, naziv vrtca),
 • višina oskrbnine za mesec oktober 2022.

Osebni podatki vseh prejemnikov donacij se hranijo do izteka zastaralnih rokov v zvezi s prevzeto obveznostjo, dlje pa sledeč zahtevam davčnih predpisov.

Kopija osebne izkaznice ali potnega lista se hrani najdlje do 30 dni od prejema prijave oz. le do odobritve prijave oziroma drugačnega zaključka obravnave prijave (za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev na strani prijavitelja), nato se izbriše.

Davčna številka starša ob prijavi na razpis je potrebna za prijavo donacije FURS.

Prijave, ki niso odobrene, ker so nepravilne ali nepopolne in prijave, ki so prepozne (ki prispejo po zaključku razpisa), se izbrišejo najkasneje v 30 dneh od prijave, do takrat pa je prijavitelju omogočen vpogled v zavrnjeno vlogo. Najkasneje po 30 dneh od prijave se izbrišijo vsi osebni podatki, ki spremljajo takšno prijavo.

Ko bodo predvidena sredstva porabljena in bo razpis zaključen, se bodo izbrisali tudi podatki prijavljenih na rezervnem seznamu.

5. Izpolnitev donacije

Fundacija donacijo nakaže neposredno vrtcu v višini oskrbnine za mesec oktober 2022, kot jo Fundacija na podlagi pooblastila prijavitelja pridobi od vrtca in bi jo bil sicer dolžan plačati prijavitelj – torej ob upoštevanju subvencije, ki pripada prijavitelju. Donacija pokriva zgolj strošek oskrbnine za mesec oktober 2022 in ne vključuje morebitnih drugi stroškov, ki bi jih vrtec za ta mesec zaračunal staršem (kot so npr. udeležba na taboru, tečaji in interesne dejavnosti, zamudne obresti ipd.). Izplačilo bo izvedeno izključno na bančni račun vrtca, ki ga obiskuje otrok, in ne na bančni račun staršev.

5.1 Obdavčitev donacije

Donacije, izplačane na podlagi tega razpisa, so v skladu z 20.členom ZDoh-2 oproščene plačila dohodnine. Fundacija pa bo v skladu z zakonom o izplačilih poročala na FURS.

Če bi prejeta donacija lahko vplivala na pravico do posameznikovega prejemanja socialnih transferjev (višji dohodki), Fundacija za morebitne posledice za prijavitelja ne odgovarja in v zvezi s tem prijaviteljem ne nudi nobenega svetovanja. 

6. Ostalo

Če se Fundacija odloči, da sredstva nameni tudi prijaviteljem, ki so bili uvrščeni na rezervni seznam, se vse v teh splošnih pogojih, kar se nanaša na oskrbnino za vrtec za oktober 2022 nanaša na oskrbnino za vrtec za november 2022.

Če ima prijavitelj urejeno plačilo oskrbnine vrtca preko trajnika, mora za konkretni mesec, ko bo Fundacija predvidevala plačilo oskrbnine vrtca, sam urediti neplačilo vrtca za tisti konkretni mesec.

V primeru eventualnih razhajanj med besedilom razpisa in teh Splošnih pogojev, veljajo Splošni pogoji.

Morebitne spore bodo prijavitelji in Fundacija reševali sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč, pa prek stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.

Ljubljana, 22. 9. 2022
Fundacija Boštjana Bandlja
predsednica Nina Bandelj