Splošni pogoji uporabe spletne strani
http://www.fundacijabb.org/razpis/vrtci

za posredovanje podatkov o točnem znesku oskrbnine za otroka za mesec oktober 2022 ob razpisu donacij Fundacije Boštjana Bandlja (v nadaljevanju: Fundacija)

Fundacija z razpisom za podelitev donacij prijaviteljem omogoča pridobitev donacije v višini zneska oskrbnine za otroka, za mesec oktober 2022. Po Splošnih pogojih razpisa Fundacija donacijo nakaže neposredno vrtcu, potem ko po pooblastilu upravičenca do donacije od vrtca pridobi točne podatke o višini oskrbnine za otroka, za mesec oktober 2022 (oskrbnina vključuje tudi stroške prehrane za oktober 2022).

Fundacija se vrtcu pred pridobitvijo podatkov izkaže s pooblastilom upravičenca, na katerega se podatki nanašajo.

V želji, da vrtci ne bi bili pretirano administrativno obremenjeni in bi bila izmenjava podatkov poenostavljena, vsekakor pa skladna s predpisi in varna, poteka izmenjava podatkov prek uporabniškega profila vrtca, ustvarjenega na spletni strani Fundacije.

Prosimo vas, da preberete in sledite navodilom, ki so dana v nadaljevanju.

 1. Kreiranje uporabniškega profila
 • Vsak vrtec ima svoj uporabniški profil. Tega na spletni strani www.fundacijabb.org/razpis ustvari Fundacija na podlagi elektronskega naslova vrtca, ki je javno objavljen na spletni strani MIZŠ ali vrtca. Vselej je uporabljen elektronski naslov, ki je po svojem tipu generičen (kot info@vrtec-xy.si, glavnapisarna@vrtec-xy.si ipd). Uporabniški profil vrtca nikoli ni kreiran ob uporabi elektronskega naslova, ki bi se nanašal na določeno ali določljivo fizično osebo (posameznika, zaposlenega v vrtcu) in bil sestavljen ob uporabi njenega imena, priimka ali drugega prepoznavnega znaka.
 • Na (generični) elektronski naslov, ki je bil uporabljen za kreiranje uporabniškega profila vrtca, Fundacija pošlje elektronsko sporočilo s prošnjo za potrditev profila prek poslane povezave.
 • Po kliku na povezavo, vrtec sam določi svoje geslo uporabnika in po nastavitvi gesla dostopa do svojega uporabniškega profila.
 • Vrtec v uporabniškem profilu preveri in potrdi ali pa spremeni (ažurira) podatek o transakcijskem računu vrtca in s tem zagotovi, da bodo donacije nakazane na pravilen (njegov) račun. Podatek o transakcijskem računu je Fundacija pridobila na spletni strani MIZŠ.
 1. Vsebina uporabniškega profila
 • Prek uporabniškega profila vrtec dostopa le do podatkov o starših in otrocih, ki so uporabniki njegovih storitev in so kot upravičenci do donacije Fundaciji podali pooblastilo za pridobitev podatkov o točnem znesku oskrbnine za otroka za mesec oktober 2022.
 • Za namen posredovanja podatka o točnem znesku oskrbnine za otroka za mesec oktober 2022 bodo vrtcu v uporabniškem profilu najkasneje do 1.11.2022 dostopni naslednji podatki upravičencev do donacije:
  • Ime in priimek starša
  • Ime in priimek otroka
  • Sken oz. berljiva fotografija podpisanega pooblastila, s katerim starš pooblašča Fundacijo, da v njegovem imenu pridobi podatek o točnem znesku oskrbnine za otroka za mesec oktober 2022.
 • Fundacija vrtcu ne bo posredovala NOBENIH drugih podatkov.
 1. Posredovanje podatkov o točnem znesku oskrbnine za oktober 2022
 • Vrtec do 15. 11. 2022 v uporabniški profil, posameznim upravičencem do donacije pripiše točne zneske oskrbnine za otroka za oktober 2022 (oskrbnina skupaj s prehrano za oktober 2022)
 • Fundacija bo na podlagi vpisanih podatkov (točnih zneskov oskrbnin za otroka za mesec oktober 2022) najkasneje do 28. 11. 2022 na TRR vrtca nakazala skupen znesek donacij za vse upravičence - starše, katerih otroci obiskujejo vrtec (nakazilo obsega seštevek donacij za vse upravičence, katerih otroci obiskujejo določen vrtec).
 • Izplačilo bo izvedeno, če bo vrtec pravočasno posredoval podatke. V primeru zamud ali bistvenih odstopanj med napovedano (okvirno) višino oskrbnine za oktober 2022 s strani upravičenca do donacije in dejanskim zneskom, ki ga je posredoval vrtec, bomo vrtec pozvali k posredovanju podatkov oziroma preverjanju njihove točnosti.
 1. Hramba podatkov in deaktivacija uporabniškega profila
 • Podatki bodo v uporabniškem profilu vrtca hranjeni še 3 mesece po izplačilu donacij, nato se bodo izbrisali, uporabniški profil pa bo deaktiviran in nedostopen.
 • V primeru ponovitve akcije donacij, bo uporabniški profil vrtca ponovno aktiviran, vendar razen podatkov o (generičnem) elektronskem naslovu in TRR vrtca v njem ne bo drugih podatkov. Podatki prejemnikov donacij se po 3 mesecih od izplačila donacije trajno izbrišejo iz uporabniškega profila vrtca. Fundacija podatke v skladu s predpisi hrani v svojih zbirkah.
 1. Varstvo osebnih podatkov
 • Fundacija je upravljavec osebnih podatkov, ki jih pridobi za namen izvedbe razpisa in podelitve donacij za plačilo oskrbnine v vrtcu za mesec oktober 2022.
 • Fundacija za namen nakazila donacije vrtcu, od vrtca ne pridobi in ne obdeluje nobenih osebnih podatkov o njegovih zaposlenih oziroma sodelavcih na eventualno drugačni pravni podlagi. Kdo v imenu vrtca dostopa do uporabniškega profila vrtca, ki sloni na (generičnem) javno objavljenem elektronskem naslovu vrtca, je odločitev ravnatelja(ice) vrtca in je ta Fundaciji ne sporoča. Četudi bi se tekom izmenjave komunikacij delavci vrtca predstavili, pustili telefonsko številko ipd., Fundacija tako pridobljenih podatkov ne bo vnesla v svoje zbirke in jih tudi ne bo uporabila. Komunikacija bo tekla v okviru uporabniškega profila vrtca. Uporabnik je za Fundacijo vrtec, vrtec pa je v skladu s prepisi s področja varstva osebnih podatkov sam dolžan zagotavljati sledljivost obdelav, vključno s podatkom, kdo od delavcev vrtca je na podlagi pooblastila starša dostopal do podatkov o točnem znesku oskrbnine za oktober 2022 in ga za namen nakazila donacije posredoval Fundaciji.

Fundacija je za eventualna vprašanja vrtca dostopna na elektronski pošti info@fundacijabb.org.

V Ljubljani, dne 20. 9. 2022

Fundacija Boštjana Bandlja
Nina Bandelj, predsednica